Statut PRZEDSZKOLA


Statut
Niepublicznego Przedszkola Językowego
W Wiśniowym Sadzie
w Barlinku

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.    Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej, zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:
Niepubliczne Przedszkole Językowe W Wiśniowym Sadzie
ul. Stodolna 8 74-320 Barlinek
2.    Przedszkole jest placówką niepubliczną, spełniającą wymagania placówki publicznej w zakresie realizowania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.    Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Językowe W Wiśniowym Sadzie  jest Jolanta Maria Rybarczyk zamieszkała w Barlinku, ulica Gorzowska 41.
4.    Siedziba główna przedszkola znajduje się w Barlinku ul. Stodolna 8.
5.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.
§ 2
Podstawa prawna
1.    Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr 256, z późniejszymi zmianami),
2.    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357)
3.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami)
4.    Rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek niepublicznych,
5.    Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z późniejszymi zmianami),
6.    Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek niepublicznych,

§ 3
Pieczęć przedszkola

7.    Przedszkole używa  pieczęci o treści:

Niepubliczne Przedszkole Językowe
W Wiśniowym Sadzie
Jolanta Maria Rybarczyk
ul. Stodolna 8, 74-320 Barlinek,
NIP 563-158-26-81, kom. 883974758
ROś.III.4430.1.2011

oraz pieczęci organu prowadzącego o treści:
Niepubliczne Przedszkole Językowe
Montessori School Barlinek
Jolanta Maria Rybarczyk
Ul. Stodolna 8, 74-320 Barlinek
NIP 563-158-26-81 REGON 110251091

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§ 4
 Cele przedszkola
1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
1)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4)    rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
7)    zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
8)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
9)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się – poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
10)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
11)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
2.    Przedszkole współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
1)    pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2)    informuje na bieżąco o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
3)    uzgadnia wspólnie z rodzicami / prawnymi opiekunami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
3.    Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
4.    Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
5.    Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6.    Przedszkole umożliwia naukę języka obcego.

§ 5
 Realizowane zadania
1.    Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:
1)    kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2)    kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3)    wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4)    wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5)    wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6)    wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7)    wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8)    wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9)    wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10)    wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11)    pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12)    wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)    wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14)    kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15)    wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 6
 Priorytety przedszkola
Przedszkole kieruje się w szczególności:
1)    dobrem dziecka,
2)    potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
3)    koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§ 7
Organami przedszkola są:
1)    dyrektor przedszkola,
2)    rada pedagogiczna,
3)    rada rodziców.
§ 8
Kompetencje Dyrektora przedszkola
Do kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1)    kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną przedszkola,
2)    reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,
3)    opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
4)    zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
5)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,
6)    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach,
7)    nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
8)    dopuszczanie do użytku proponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
9)    sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
10)    kierowanie, jako przewodniczący, pracami Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, jak również wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego,
11)    decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli,
12)    dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola,
13)    współpraca z rodzicami / prawnymi opiekunami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola,
14)    decydowanie o powołaniu i funkcjonowaniu w placówce Rady Rodziców, a także podejmowanie decyzji o odwołaniu tego organu,
15)    prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola,
16)    ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych i innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola,
17)    przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami,
18)    informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
19)    podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego,
20)    zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach do których nie zostali upoważnieni pracownicy przedszkola,
21)    ustalenie zakresu obowiązków zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności.
22)    powoływanie zespołu do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
23)    kierowanie pracą zespołu ds. wczesnego wspomagania lub upoważnianie nauczyciela, ustalanie w uzgodnieniu z rodzicami miejsca prowadzenia zajęć w ramac  wczesnego wspomagania dziecka.
 § 9                
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1.    Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1)    opracowanie i zatwierdzenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
2)    planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania wychowanków
3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie powodują one skutków finansowych,
4)    wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola,
5)    opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
2.    Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.

§ 10
Powoływanie i kompetencje Rady Rodziców
1.    Za zgodą i na wniosek dyrektora w przedszkolu może funkcjonować Rada Rodziców, w skład której wchodzi po kilku przedstawicieli poszczególnych grup wiekowych, wybranych przez ogół rodziców na zebraniach grupowych.
2.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)    pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola,
2)    pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych placówki,
3)    organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych na potrzeby przedszkola oraz akcji charytatywnych,
4)    organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, przedszkolu, w środowisku,
5)    gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rzecz przedszkola,
6)    finansowanie z własnych środków zakupu materiałów plastycznych, uroczystości, imprez, upominków dla dzieci, wycieczek i innych atrakcji kulturalnych i oświatowych oraz dofinansowywanie pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki zgodnie z ustalonym rocznym planem finansowym,
7)    opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,
8)    występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw dotyczących placówki,
9)    popularyzacja działań przedszkola w środowisku.
§ 11
Współpraca organów przedszkola
Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§ 12
Organizacja grup przedszkolnych
1.    Przedszkole jest placówką zlokalizowaną w trzech budynkach; przy ulicy Stodolnej 8, Gorzowskiej 41 oraz Szosowej 2.
2.    Liczba oddziałów może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania przez przedszkole dodatkowej bazy lokalowej w obrębie zajmowanych budynków, lub innych przystosowanych budynkach i miejscach.
3.    Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały przedszkolne złożone z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku lub mieszanych wiekowo.
4.    Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych, dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
5.    W okresie wakacyjnym a także w czasie zajęć dodatkowych, dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
§ 13
Rok szkolny w przedszkolu i przerwy w funkcjonowaniu
1.    Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2.    Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3.    Przewiduje się możliwość przerwy w okresie wakacji.
4.    Coroczny wakacyjny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola i może on wynosić od 2 tygodni do jednego miesiąca.
5.    Dyrektor podaje go do wiadomości rodziców do końca kwietnia poprzedzającego nowy rok szkolny.
6.    W przypadkach podyktowanych wystąpieniem awarii, brakiem technologicznych możliwości zakończenia prac remontowych lub wymaganym okresem karencji materiałów budowlanych czy środków chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia wymaganych prac remontowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia przerwy w funkcjonowaniu placówki.
§ 14
Czas trwania zajęć dydaktycznych
1.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2.    Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3- i 4-letnich, 25–30 minut dla dzieci 5- i 6-letnich.
§ 15
Praca opiekuńczo-dydaktyczna w przedszkolu
1.    Praca opiekuńcza dydaktyczna i wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz program rozwoju placówki uwzględniający językowy profil przedszkola a także dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2.    Realizacja założeń nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
a)    nie krócej niż 5 godzin dziennie
b)    od poniedziałku do piątku
c)    w godzinach od 8:00 do 13.00
d)    przez 10 miesięcy w roku, tj. od 1 września do 30 czerwca.
3.    Czas pracy przedszkola ustala rokrocznie  dyrektor placówki.
§ 16
Zajęcia dodatkowe
1.    Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców.
2.    Wyjątek stanowi nauka języka obcego,  które to zajęcia są obligatoryjne dla wszystkich dzieci uczęszczających do placówki, gdyż wynikają z profilu przedszkola.
3.    Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
4.    W przedszkolu, na życzenie rodziców organizuje się naukę religii.
5.    Rezygnacja z uczestniczenia w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji. Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
6.    Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych, w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
7.    Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi, w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.
8.    Dodatkowa oferta opiekuńcza, edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna przedszkola skierowana jest do dzieci w wieku 2–9 lat, zarówno zapisanych do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny, jak również dzieci spoza placówki oraz do ich rodziców.
9.    Realizacja dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej dla dzieci i ich rodziców może być organizowana po godzinach pracy przedszkola a także w dni wolne od pracy, według zapotrzebowania środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych przedszkola.
§ 17
Współpraca z innymi instytucjami
1.    Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2.    Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję placówki.
§ 18
Żywienie w przedszkolu
Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech posiłków dziennie: I śniadania, II śniadania, obiadu, podwieczorku.
§ 19
Organizacja pracy przedszkola
1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2.    W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
1)    liczbę miejsc w placówce,
2)    planowaną liczbę wychowanków przedszkola,
3)    liczbę oddziałów,
4)    czas pracy przedszkola,
5)    czas pracy poszczególnych oddziałów,
6)    liczbę pracowników przedszkola,
7)    czas pracy pracowników,
8)    kwalifikacje kadry pedagogicznej,
9)    zestaw programów wychowania przedszkolnego, w oparciu o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.
3.    Codzienną organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
4.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 20
Zaplecze dydaktyczno – administracyjne
Do realizacji celów statutowych, w trzech budynkach przedszkola placówka posiada:
1)    Siedem sal;
2)    toalety dla dzieci i dorosłych;
3)    cztery szatnie dla dzieci;
4)    trzy kuchnie i trzy zaplecza kuchenne;
5)    pomieszczenia administracyjne;
6)    pomieszczenia socjalne;
7)    dwa ogrody i dwa place zabaw.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 21
Zatrudnianie pracowników
1.    Dyrektor zatrudnia w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do

ilości dzieci objętych opieką.
2.    Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę, w oparciu o przepisy prawa

pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
3.    Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określa regulamin pracy i regulamin

wynagradzania.
§ 22
Prawa i obowiązki nauczyciela
1.    Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu nauczycielowi.
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl edukacyjny dzieci.
3.    Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
4.    Nauczyciel:
1)    planuje i prowadzi pracę opiekuńczą i wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu o diagnozę dziecka, wybrane przez siebie i dopuszczone do stosowania przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego,
2)    odpowiada za wysoką jakość świadczonej pracy,
3)    jest zobowiązany otaczać indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
4)    odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa,
5)    jest zobowiązany do rzetelnego wykonywania wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.
6)    przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
5.    Nauczyciel ma prawo do:
1)    dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2)    realizacji ścieżki awansu zawodowego,
3)    ochrony zdrowia,
4)    korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
5)    korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
6)    wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
§ 23
Zadania pracowników administracyjnych
Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
1)    dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola,
2)    dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola,
3)    współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,
4)    rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków (określonym przez dyrektora przedszkola), którego odpis przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań, jeżeli zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice/prawni opiekunowie i wychowankowie przedszkola
§ 24
Prawa i obowiązki rodziców / opiekunów prawnych
1.    Rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
2.    Formy współdziałania to:
1)    zebrania ogólne i grupowe,
2)    kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami,
3)    zajęcia otwarte,
4)    spotkania ze specjalistami, np. psychologiem, pedagogiem, lekarzem itp.
5)    imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
6)    warsztaty dla rodziców,
7)    pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii,
8)    gazetki informacyjne dla rodziców,
9)    wycieczki,
10)    spotkania integracyjne, festyny,
11)    inne formy stosowane w pedagogice.
3.    Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
1)    uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
2)    wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
3)    znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola,
4)    uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
5)    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
6)    wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne),
7)    uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
8)    otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola,
9)    wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola, w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
10)    udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych,
11)    zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji, za jego zgodą, własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,
12)    wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
13)    zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
14)    udziału w pracach Rady Rodziców,
15)    ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
16)    wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.
4.    Rodzice / prawni opiekunowie mają obowiązek:
1)    przestrzegać postanowień niniejszego statutu,
2)    ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
3)    zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni,
4)    przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki – przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, w godzinach funkcjonowania przedszkola; [pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica, rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice / prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę],
5)    przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie, potwierdzające iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka, np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po spowodowanej chorobą nieobecności trwającej ponad pięć dni,
6)    informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
7)    uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
8)    na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
9)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
10)    terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia dodatkowe, zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola,
11)    respektować uchwały Rady Pedagogicznej i postanowienia Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji,
12)    zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
13)    odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki, z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.
§ 25
Dzieci i ich prawa w przedszkolu
1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.    Dzieci w wieku 6 lat obywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, i w miarę wolnych miejsc, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4.    Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki.
5.    Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
2)    akceptacji takim jaki jest,
3)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy zaniedbania ze strony dorosłych,
4)    poszanowania godności i własności osobistej,
5)    indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
6)    zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
7)    aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
8)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
9)    różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
10)    pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
6.    Do obowiązków dziecka należy:
1)    zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i obowiązujących w grupie przedszkolnej,
2)    dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników,
3)    każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, ogród przedszkolny),
4)    informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych,
5)    poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym, a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów,
6)    słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników przedszkola.
§ 25 a   
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
1.    Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2.    Indywidualne nauczanie  organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka.
3.    Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce.  Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom.
4.    W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.
5.    Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w

orzeczeniu.
6.    W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:
1)    w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz
2)    przedszkole  dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.
7.    W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.
8.    Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.
9.    Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w statucie przedszkola, formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego.
10.     Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi  od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.
11.    Dokumentację indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w Dzienniku Indywidualnego nauczania, odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika Indywidualnego nauczania, a zgodę na odstąpienie treści nauczania potwierdza dyrektor własnoręcznym podpisem w dzienniku.
12.    Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się i prowadzi dla każdego dziecka odrębnie.
13.    Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, dziecka, umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.
14.    Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie , z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.
§ 26
Leki w przedszkolu
Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 27
1.    Przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj. rodzicami / prawnymi opiekunami lub jednym z rodziców dziecka / prawnych opiekunów, a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. karty zgłoszenia, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców / opiekuna prawnego.
2.    Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 27.1 niniejszego statutu, następuje w przypadkach przewidzianych umową.
3.    Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.
4.    Przyjęcie dziecka do przedszkola może nastąpić w trakcie całego roku szkolnego, w miarę wolnych miejsc.
§ 28
Skreślenie z listy wychowanków
1.    Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy rodzice/prawni opiekunowie:
1)    nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu i obowiązujących w placówce procedur,
2)    nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej,
3)    zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu,
4)    nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy:
5)    nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
6)    dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
7)    dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu.
2.    W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 27.1  niniejszego statutu.
3.    Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
4.    Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
§ 29
1.    Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1)    dotacji Gminy Barlinek,
2)    dotacji gmin ościennych proporcjonalnie do liczny przyjętych dzieci zamieszkujących gminy ościenne,
3)    opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola,
4)    opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola,
5)    darowizn,
6)    opłat wnoszonych przez pracowników korzystających z wyżywienia,
7)    innych źródeł, takich jak np. środków unijnych, festynów, kiermaszy, zbiórek surowców wtórnych.
2.    Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.
§ 30
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu
1.    Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
1)  wpisowego
2)  czesnego
3)  opłat za zajęcia dodatkowe(wybrane przez rodziców zgodnie z zainteresowaniami
4)  opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych.
2.    Czesne składa się z:
1)    opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rozłożonej na 12 miesięcy w roku i pomniejszonej w miesiącu przerwy wakacyjnej o okres tej przerwy, ogłaszanej corocznie przez dyrektora przedszkola do kwietnia poprzedzającego nowy rok przedszkolny.
2)    opłaty za wyżywienie – jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
3.    Czesne należy uiszczać przez 12 miesięcy w roku do dnia 5 każdego miesiąca „z góry”, na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola.
4.    Czesne nie jest naliczane za okresie przerwy wakacyjnej, w czasie której przedszkole nie świadczy usług.
5.    Opłatę za zajęcia dodatkowe należy uiszczać do dnia 20 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki lub regulować w kasie na terenie przedszkola.
6.    Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie na terenie placówki najpóźniej w dniu, w którym skorzystali z danej formy.
7.    Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola.
8.    W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne w wysokości określonej w umowie cywilno-prawnej.
9.    W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców o wysokości należności wraz z karą umowną i podaje 7-dniowy termin wpłaty. Po tym terminie dziecko zostaje skreślone z listy dzieci uczęszczających w  trybie natychmiastowym.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 31
1.    Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
2.    Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
1)    zamieszczony na stronie internetowej przedszkola,
2)    udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach przedszkolnych.
3.    Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4.    Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
6.    Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy.
7.    Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
8.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
9.    Statut ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora Nr 7/2016/2017 z dnia 03.10.2016 roku, wchodzi w życie z dniem 03.10.2016 roku.